Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβαλλοντική Προστασία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με τη μελέτη αυτή επιχειρείται η εξέταση των μικρο-προβλημάτων, αλλά και του μακρο-προβλήματος, που απορρέουν από άκριτες θέσεις στο πρόβλημα της τουριστικής ανάπτυξης, και μάλιστα στο πλαίσιο του σύγχρονου έντονου διεθνούς ανταγωνισμού. Εκφράζεται η ελπίδα, ότι τα συμπεράσματα της μελέτης θα βοηθήσουν τόσο τις οικονομικές όσο και τις δικαστικές αρχές να αντιμετωπίζουν τα αναποφεύκτως ανακύπτοντα προβλήματα με την ψυχραιμία που υπαγορεύεται από το μακροπρόθεσμο οικονομικό συμφέρον της κοινωνίας. Διότι, υπενθυμίζεται, ότι η τουριστική ανάπτυξη αποτελεί την κατεξοχήν εξαγωγική δυναμική δραστηριότητα της χώρας σε μια περίοδο καθίζησης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής, ενώ παράλληλα διαθέτει μοναδική ικανότητα μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και συγκράτηση του πληθυσμού σε εθνικά ευαίσθητες περιοχές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΣΥΝΟΨΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Αρχές Περιβαλλοντικής Οικονομικής και Τουριστική Ανάπτυξη

1.1. Γενικά

1.2. Περιβαλλοντικές εξωτερικές οικονομίες

1.3. Μορφές παρέμβασης για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων

1.4. Η οικονομική αξιολόγηση περιβαλλοντικών μέτρων και πολιτικών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναπτυξιακών έργων

1.5. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Τουρισμός και Περιβάλλον στην Ελλάδα και σε Άλλες Χώρες

2.1. Τουρισμός και τα μεγάλα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα

2.2. Περιβαλλοντικά προβλήματα σε τουριστικές περιοχές

2.3. Φέρουσα ικανότητα μιας περιοχής για τουριστικές δραστηριότητες και περιβάλλον

2.4. Τουριστική πολιτική και περιβαλλοντική προστασία στην Ελλάδα και άλλες χώρες μέλη της ΕΕ

2.5. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Το Νομοθετικό Πλαίσιο για την Προστασία του Περιβάλλοντος – Απαγορεύσεις, Όρια και Περιορισμοί στην Τουριστική Ανάπτυξη

3.1. Γενικά

3.2. Ελληνικές συνταγματικές ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες

3.3. Τουριστική δόμηση και περιβαλλοντική προστασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Τουριστική Ανάπτυξη

4.1. Γενικά

4.2. Διαδικασίες εξέτασης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ταξινόμηση των τουριστικών έργων ως προς τη σοβαρότητα των ενδεχόμενων περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων

4.3. Σκοπιμότητα και περιεχόμενο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Νομολογία της Διοικητικής Δικαιοσύνης σε Θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος και Τουριστική Ανάπτυξη

5.1. Γενικά

5.2. Τάσεις κηδεμόνευσης της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας από το ΣτΕ σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος

5.3. Η αρχή της ήπιας ανάπτυξης των ευπαθών οικοσυστημάτων και η σημασία της για το νησιωτικό τουρισμό

5.4. Ενδεικτική αναφορά σε αναπτυξιακά έργα ή ρυθμίσεις που απορρίφθηκαν από το ΣτΕ

5.5. Συμπεράσματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Κριτική Θεώρηση του Νομοθετικού Πλαισίου για την Προστασία του Περιβάλλοντος σε σχέση με τις Τουριστικές Δραστηριότητες

6.1. Γενικά

6.2. Οι ρυθμίσεις για τη χρήση των ακτών

6.3. Οι ρυθμίσεις για τη χρήση των δασικών εκτάσεων

6.4. Κατευθύνσεις πολιτικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Προοπτικές Τουριστικής Ανάπτυξης και Προστασία του Περιβάλλοντος

7.1. Η φυσιογνωμία της τουριστικής ανάπτυξης στη χώρα μας και η σημασία της για την ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος

7.2. Η εσωτερίκευση εξωτερικών οικονομιών που συνδέονται με τις περιβαλλοντικές συνθήκες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Συμπεράσματα και Προτάσεις

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Λουκής Αθανασίου (Η μελέτη αυτή είναι διαθέσιμη και σε έντυπη μορφή με κόστος 12,00 €)

 

 

Δείτε τον πρόλογο παρακάτω:


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ