Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Σχετικές Διατάξεις

Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α)