Εκλογές 2021

Σας πληροφορούμε ότι, λόγω λήξης της θητείας της σημερινής Διοίκησης του Eπιμελητηρίου μας στις 15 Ιανουαρίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ξ.E.E. στην 31η/24-6-2021 συνεδρίασή του αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξ.E.E. για την χρονική περίοδο από 15/1/2022 μέχρι και 14/1/2026.

Οι εκλογές θα διενεργηθούν μέσω του διαδικτύου με ηλεκτρονική ψήφο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 18 του ν.δ. 3430/1955 (ΦΕΚ 307 Α’) όπως τροποποιήθηκε με τον N. 2160/93 (ΦΕΚ 118 Α’), το Ν. 2636/98 (ΦΕΚ 198 Α’), το Ν. 3766/2009 (ΦΕΚ 102 Α’), το άρθρο 37 του Ν.4049/12 (ΦΕΚ 35Α’/2012), το ΒΔ της 13-29/4/1955 (ΦΕΚ Α 105), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την περ. 7 υποπαρ. ΣΤ17 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85) και σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το άρθρο 18 του ν.δ 3430/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπό έκδοση Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», το οποίο έχει αναπτύξει και υποστηρίζει τεχνολογικά η Ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., βάσει σύμβασης με το Ξ.Ε.Ε., θα έχει την πλήρη ευθύνη της άρτιας διενέργειας της διαδικασίας, η οποία βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών που διασφαλίζουν πλήρως το αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.

Όλη η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας περιγράφεται στην παραπάνω μνημονευθείσα Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού, η οποία έχει αναρτηθεί στο site του Ξ.Ε.Ε.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ