Τουριστικοί Λιμένες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Κεφάλαιο Γ, Ν. 2160/93 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α)
 • ΠΔ 313/01 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύσταση υπηρεσιών και θέσεων στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις Περιφέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση αναγκαίων λεπτομερειών» (ΦΕΚ 211 Α)
 • ΠΔ 343/01 «Οργανισμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού- ΕΟΤ» (ΦΕΚ 231 Α)
 • Άρθρ.8 παράγρ. 10 του Ν.3270/04 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187 Α)
 • Άρθρ.27 παράγρ.5,6,7,8 Ν.2636/98 «Σύσταση εταιρειών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του ΕΟΤ, σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον Τουρισμό» ΦΕΚ 198 Α)
 • Κ.Υ.Α Η.Π.15393/2332/05.08.2002 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ.1 του Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α.(Α΄91)» (ΦΕΚ 1022 Β), και Κ.Υ.Α Η.Π.11014/703/Φ104/ 14.03.2003 «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και ΄Εγκρισης Περιβαλλοντικών ΄Ορων (Ε.Π.Ο), σύμφωνα με το άρθρ.4 του Ν.1650/86(Α 160), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ.2 του Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α.(Α΄91)»» (ΦΕΚ 332 Β).
 • ΄Αρθρ.19 παράγρ.1 του Ν.3049/02 «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 212 Α)
 • ΄Αρθρ. 26 παράγρ. 1 Ν.3498/06 «Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 230 Α)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • PDF Icon
  Νόμος 3498/2006

  Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Νόμος 3270/2004 ΦΕΚ Α 187

  Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Νόμος 3049/2002 ΦΕΚ Α 212

  Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Νόμος 2636/1998 ΦΕΚ Α 198

  Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον τουρισμό

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Νόμος 2160/1993

  Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

  Κατεβάστε το αρχείο