Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Κείμενα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Οδηγία του Συμβουλίου 82/470 - Μέτρα που προορίζονται να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες των απασχολουμένων
 • Ψήφισμα του Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 1984 σχετικά με μια κοινωνική πολιτική τουρισμού
 • Απόφαση 86/664/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 - για την καθιέρωση διαδικασίας διαβουλεύσεων και συνεργασίας στον τουριστικό τομέα. (ΕΕ L. 384 31/12/1986, 0052-0053)
 • Σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 που αφορά στην πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία
 • Σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με την τυποποίηση των πληροφοριών στα ξενοδοχεία
 • Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 - Για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις (EE L 158/23.6.1990 59 επ)
 • Απόφαση 92/421/ΕΟΚ Του Συμβουλίου - της 13ης Ιουλίου 1992 σχετικά με σχέδιο κοινοτικών δράσεων υπέρ του τουρισμού (EE L. 231/26)
 • Οδηγία 94/47/εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 1994 - περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης (EEL 280/29.10.1994)
 • Οδηγία 95/57/εκ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1995 - Σχετικά με την συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του τουρισμού (ΕΕ L 291 6/12/1995, 0032-0039)
 • HOTREC / ECTAA Κώδικας Συμπεριφοράς που Διέπει τις Σχέσεις μεταξύ Διογρανωτών-Ταξιδιωτικών Πρακτόρων και Ξενοδόχων στην Ε.Ε
 • Απόφαση 99/35/εκ της Επιτροπής - της 9ης Δεκεμβρίου 1998 για τις διαδικασίες εφαρμογής της οδηγίας 95/57/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του τουρισμού. (ΕΕL. 009 15.1.1999, 0023-0047)
 • Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ενοποιημένη Απόδοση) - Συνθήκη του Άμστερνταμ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ