Διακριτικοί τίτλοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  • Βασιλικό διάταγμα της 25/11-07/12/1937 «περί τίτλων ξενοδοχείων», που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρ.14 του Α.Ν.431/1937.
  • Άρθρ. 45 παράγρ. 1 του Ν.3498/06 «Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 230 Α)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ