Δασικά Χωριά

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Άρθρ. 1 παράγρ. 7 Ν.3208/03 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303 Α)
 • ΚΥΑ 117036/6306/04 «Εγκριση κανονισμού λειτουργίας των συνόλων ξύλινων οικημάτων του άρθρου 1 παράγρ.7 Ν.3208/03 (δασικών χωριών)» (ΦΕΚ 1980 Β)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • PDF Icon
  Υπουργική απόφαση ΟΙΚ. 117036/6306/2004

  Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των συνόλων ξύλινων οικημάτων του άρθρου 1 παρ. 7 Ν. 3208/2003 (Δασικών Χωριών).

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Νόμος 3208/2003

  Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις.

  Κατεβάστε το αρχείο