Χρονομεριστική Μίσθωση

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  • Ν.1652/86 «Σύμβαση της Χρονομεριστικής Μίσθωσης και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 163 Α)
  • ΠΔ 182/99 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/47/ ΕΚ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν της απόκτηση δικαιώματος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης , που δημοσιεύτηκε στη επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθμ. L 280 της 29/10/1994» ( ΦΕΚ 171 Α)
  • Απόφαση 1789/87 του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «Υπαγωγή τουριστικών καταλυμάτων σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης» (ΦΕΚ 719 Β)
  • Απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ 522883/15/05/1995 «Εννοιολογικός προσδιορισμός και καθορισμός διαδικασίας έκδοσης και χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις προώθησης ή/και πραγματοποίησης πωλήσεων δικαιωμάτων χρονομεριστικής κυριότητας ή χρήσης καταλυμάτων (time sharing marketing companies)» (ΦΕΚ 454 Β)