Ειδικό Σήμα Λειτουργίας

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  • Άρθρ.32 Ν.3498/06 «Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 230 Α)
  • Ν.3766/09 «Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις» άρθρ.1 (ΦΕΚ 102 Α)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ