Τουριστικά Γραφεία

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  • Ν.393/76 «περί ιδρύσεως και λειτουργίας τουριστικών γραφείων» (ΦΕΚ 199 Α)
  • ΠΔ 288/91 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.393 της 27/31.7.1976 περί ιδρύσεως και λειτουργίας τουριστικών γραφείων, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 82/470/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 102 Α)
  • Άρθρ. 4 του Ν.2160/93 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ