Κέντρα Παραθερισμού Γυμνιστών

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  • Νόμος 1399/83 «Ίδρυση και λειτουργία κέντρων παραθερισμού γυμνιστών» (ΦΕΚ 145 Α)
  • Απόφαση 539851/260/83 του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Ν.1399/83 για την ίδρυση και λειτουργία ΚΠΓ»(ΦΕΚ 718 Β).
  • Απόφαση 533248/96 του Υπουργού Ανάπτυξης «Τροποποίηση της 539851/260/1983 (ΦΕΚ Β/718) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την 536454/288/1984 (ΦΕΚ Β/762) περί καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Ν.1399/83 για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Παραθερισμού Γυμνιστών» (ΦΕΚ 760 Β)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ