Ελεγκτικές Αρμοδιότητες της Πολιτείας

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  • Άρθρ.2 του Ν.642/77 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί ξενοδοχείων νομοθεσίας» (ΦΕΚ 200 Α)
  • Άρθρ. 4 του Ν. 2160/93 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α)
  • Παράγρ.3 εδάφ.α του άρθρ.4 του Ν.2160/93«Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α) , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ.53 του Ν.3498/06 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 230 Α)
  • Άρθρ.27 παράγρ.2 του Ν.2636/98 «Σύσταση εταιρειών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του ΕΟΤ, σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον Τουρισμό» ΦΕΚ 198 Α)
  • Άρθρ. 21 παράγρ.4 του Ν.2741/99 «Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199 Α)
  • Άρθρ. 7 παράγρ. 2 και 3 Ν. 3190/03 «Τροποποίηση του Ν.2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις»» (ΦΕΚ 249 Α)
  • Άρθρ.4 παράγρ.6 εδάφ.δ του Ν.3270/04 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187 Α)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ