Περιβαλλοντική έγκριση

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • KYA 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678 Β), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 1661/94 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 69269/5387 κοινής απόφασης των υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Τουρισμού» (ΦΕΚ 786 Β).
 • ΚΥΑ 15393/2332/05.08.2002 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες» σύμφωνα με το άρθρ.3 του Ν.1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ» (ΦΕΚ 1022 Β, όπως συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 145799 «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.Η.Π 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) κοινής υπουργικής απόφασης «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρ.3 του Ν.1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ.1 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ (Α 91)» (ΦΕΚ 1002 Β)
 • ΚΥΑ με αριθμ Η.Π.11014/703/Φ104 / 14.03.2003 «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων» (Ε.Π.Ο) σύμφωνα με το άρθρ.4 του Ν.1650/1986 (Α 160), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ.2 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ …..και άλλες διατάξεις» (Α 91)» (ΦΕΚ 332 Β)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • PDF Icon
  Υπουργική απόφαση ΗΠ11014-703-Φ104-2003

  Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (Ε.Π.Ο.)

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Υπουργική απόφαση 15393-2332-2002

  Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/6/ΕΕ κ.ά (Α'91)

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Υπουργική απόφαση 69269-5387-1990

  Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες περιεχόμενο

  Κατεβάστε το αρχείο