Προστασία Καταναλωτή

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  • Π.Δ. 103/90 «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 84/641/ΕΟΚ για την τροποποίηση όσον αφορά ιδίως στην τουριστική βοήθεια της Πρώτης Οδηγίας (73/239/ΕΟΚ) για το συντονισμό των νομοθετικών κανονιστικών διατάξεων, που αφορούν στην ανάληψη πρωτοασφαλιστικής δραστηριότητας εκτός των ασφαλίσεων ζωής και τη άσκησή της» (ΦΕΚ 47 Α)
  • Ν.2251/94 «Προστασία Καταναλωτών» (ΦΕΚ 191 Α)
  • Π.Δ. 339/96 ΠΔ 339/96 «περί οργανωμένων ταξιδιών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 90/314 (ΕEL 158/59) για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις» (ΦΕΚ 225 Α)