Νομικά Θέματα

Στο τμήμα αυτό της ιστοσελίδας του ΞΕΕ έχουν καταγραφεί όλα τα σημαντικά νομοθετήματα στο χώρο του Τουρισμού ανά πεδίο καθώς και το φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στο οποίο έχει δημοσιευτεί το καθένα.

Τα νομοθετήματα στην αρχική τους μορφή μπορείτε να τα αναζητήσετε στη διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr

Αν ενδιαφέρεστε να πάρετε απαντήσεις, ή να επιλύσετε απορίες για συγκεκριμένο θέμα νομικού περιεχομένου θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Νομικών Υποθέσεων του ΞΕΕ στα τηλέφωνα : 213-2169900 (ώρες 13.00-15.00 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες)