Γενικά

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  • Άρθρ. 2 παράγρ.3 Ν. 2160/93 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α)
  • Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ αριθμ.530992/87 «Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΟΤ» (ΦΕΚ 557 Β)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ