Εκλογές 2013

Σας πληροφορούμε ότι στις 15 Ιανουαρίου 2014, λήγει η θητεία  της σημερινής Διοίκησης του Ξενοδοχειακού  Eπιμελητηρίου της Ελλάδος .

Ενόψει της λήξης της θητείας του ,  το Διοικητικό  Συμβούλιο του Ξ.E.E.,  στην 26η συνεδρίασή του της 2 Ιουλίου 2013  αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικ. Συμβουλίου του Ξ.E.E., για το διάστημα 2014 -2017.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν  στις  22 & 23 Σεπτεμβρίου 2013 , νωρίτερα χρονικά  από ότι διεξάγονταν   στο παρελθόν, ώστε όσο το δυνατόν περισσότερα  ξενοδοχεία και camping να είναι ακόμη σε λειτουργία, για  να έχουμε  μαζικότερη συμμετοχή των συναδέλφων στις εκλογές.

Προ Διετίας , η Διοίκηση  του ΞΕΕ επεδίωξε και επέτυχε  την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που ορίζει την διαδικασία των εκλογών, με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα εφεξής, οι εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης  να διεξάγονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

Η νέα ηλεκτρονική    διαδικασία  θα επιφέρει  σημαντική μείωση του κόστους των εκλογών (μείωση περίπου κατά τα 3/5  σε σχέση με το κόστος των προηγούμενων εκλογών), συγχρόνως όμως  μέσα από την απλοποίηση της  διαδικασίας των αρχαιρεσιών   αυξάνεται  η δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων συναδέλφων στις εκλογές .

Ετσι οι  εκλογές στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου  θα διενεργηθούν μέσω του διαδικτύου με ηλεκτρονική ψήφο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 18 του ν.δ. 3430/1955 (ΦΕΚ 307 Α’) όπως τροποποιήθηκε με τον N. 2160/93 (ΦΕΚ 118 Α’), τον Ν. 2636/98 (ΦΕΚ 198 Α’), τον Ν. 3766/2009 (ΦΕΚ 102 Α’), το άρθρο 37 του Ν. 4049/12 (ΦΕΚ 35Α’/2012) και σύμφωνα με την 12327/4-6-2013 Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 1436/Β’/2013).

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει στις 5 Αυγούστου  2013.

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την εκλογή νέων μελών του ΔΣ του ΞΕΕ θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» το οποίο έχει αναπτύξει και υποστηρίζει τεχνολογικά η Ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΕΔΕΤ Α.Ε.).  Η ΕΔΕΤ Α.Ε., βάσει σύμβασης που υπέγραψε με το Ξ.Ε.Ε., έχει την πλήρη ευθύνη της άρτιας διενέργειας της διαδικασίας  η οποία βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών που διασφαλίζουν πλήρως το αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας. Η ΕΔΕΤ Α.Ε. είχε αναλάβει και διεκπεραίωσε με απόλυτη επιτυχία και τις εκλογές για τα τις διοικήσεις  των ΑΕΙ το προηγούμενο εξάμηνο.

Παράλληλα έχει προβλεφθεί το διάστημα πριν από τις εκλογές,  η λειτουργία γραφείου υποστήριξης των μελών του ΞΕΕ (help desk)  για την αντιμετώπιση  των πάσης ερωτημάτων των συναδέλφων αναφορικά με την ηλεκτρονική διαδικασία των εκλογών.

Όλη η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας περιγράφεται στην παραπάνω μνημονευθείσα Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού, η οποία έχει αναρτηθεί στο site του Ξ.Ε.Ε.

 

Δείτε τα σχετικά έγγραφα:


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ