Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ξενοδοχείων

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Άρθρ.80 παράγρ. 8 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α)
 • Άρθρ. 22 του Ν.3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 Α)
 • Εγκύκλιος ΕΟΤ για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τις κολυμβητικές δεξαμενές
 • Ν.3766/09 «Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις» άρθρ.2 (ΦΕΚ 102 Α)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • PDF Icon
  Νόμος 3766/2009

  Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις.

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Νόμος 3536/2007

  Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων

  Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

  Κατεβάστε το αρχείο