Ξενώνες Νεότητας

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Άρθρ.2 παράγρ.2 και 3 παράγρ.1 του Ν. 2160/93 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α)
 • Απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ 522808-10/04/95 (ΦΕΚ 331 Β)
 • Ν.2636/98 «Σύσταση εταιρειών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του ΕΟΤ, σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον Τουρισμό» ΦΕΚ 198 Α) άρθρ.27 παράγρ. 1 εδάφ.γ.
 • Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ αριθμ.530992/87 «Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΟΤ» (ΦΕΚ 557 Β)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • PDF Icon
  Νόμος 2636/1998

  Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ.

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Υπουργική απόφαση 522808/1995 ΦΕΚ Β 331

  Διαδικασίες έκδοσης - χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας στους Ξενώνες Νεότητας

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Απόφαση ΕΟΤ 530992-28/9/87 ΦΕΚ Β 557

  Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων

  Κατεβάστε το αρχείο