Κάμπινγκ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  • Άρθρo 35 Ν.3498/06 «Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 230 Α)
  • Άρθρ. 3 Ν. 2160/93 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α)
  • Ν.392/76 «περί ιδρύσεως και λειτουργίας χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεων-κάμπινγκ και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ 199 Α) και Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ αριθμ.530992/ 87 «Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΟΤ» (ΦΕΚ 557 Β)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ