Αρμοδιότητες Δημοσίου Τομέα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  • ΠΔ 313/01 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύσταση υπηρεσιών και θέσεων στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις Περιφέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση αναγκαίων λεπτομερειών» (ΦΕΚ 211 Α)
  • ΠΔ 122/04 «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85 Α) και Ν.3270/04 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187 Α)
  • Ν.3270/04 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187 Α)
  • ΠΔ 343/01 «Οργανισμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού- ΕΟΤ» (ΦΕΚ 231 Α)
  • Απόφαση υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης 1223/07 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΕΟΤ» και ίδια απόφαση 1224/07 «Σύσταση στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ Δ/νσης Επιθεώρησης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων αυτής» (ΦΕΚ 134 Β)