Οργανωμένο ταξίδι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  • ΠΔ 339/96 «περί οργανωμένων ταξιδιών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 90/314 (ΕEL 158/59) για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις» (ΦΕΚ 225 Α)