Τιμές Τουριστικών Εγκαταστάσεων

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  • Άρθρ.4 παράγρ.7 Ν. 2160/93 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α)
  • Άρθρ. 45 παράγρ.2 3498/06 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 230 Α)
  • Άρθρο 1 παράγρ. 7 του ΑΝ 1108/38

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ