Οργάνωση

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 89 του 1988 «Οργανισμός Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος», οι υπηρεσίες του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος αποτελούν Διεύθυνση και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα τμήματα:

• Τμήμα Ανάπτυξης της Ξενοδοχίας

• Τμήμα Μητρώων

• Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων

• Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού

• Τμήμα Γραμματείας

• Γραφείο Νομικών Υποθέσεων