Εκλογές 2017

Σας πληροφορούμε ότι, λόγω λήξης της θητείας της σημερινής Διοίκησης του Eπιμελητηρίου μας στις 15 Ιανουαρίου 2018, το Διοικ. Συμβούλιο του Ξ.E.E. στην 42η/25-5-2017 συνεδρίασή του αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικ. Συμβουλίου του Ξ.E.E. Οι εκλογές θα διενεργηθούν μέσω του διαδικτύου με ηλεκτρονική ψήφο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 18 του ν.δ. 3430/1955 (ΦΕΚ 307 Α’) όπως τροποποιήθηκε με τον N. 2160/93 (ΦΕΚ 118 Α’), τον Ν. 2636/98 (ΦΕΚ 198 Α’), τον Ν. 3766/2009 (ΦΕΚ 102 Α’), το άρθρο 37 του Ν. 4049/12 (ΦΕΚ 35Α’/2012), το ΒΔ της 13-29/4/1955 (ΦΕΚ Α 105), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την περ.7 υποπαρ. ΣΤ17 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α 85) και σύμφωνα με την 12327/4-6-2013 Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 1436/Β’/2013), και θα λάβουν χώρα στις 7 & 8 Σεπτεμβρίου 2017.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» το οποίο έχει αναπτύξει και υποστηρίζει τεχνολογικά η Ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΕΔΕΤ Α.Ε.). Η ΕΔΕΤ Α.Ε., βάσει σύμβασης που υπέγραψε με το Ξ.Ε.Ε., έχει την πλήρη ευθύνη της άρτιας διενέργειας της διαδικασίας, η οποία βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών που διασφαλίζουν πλήρως το αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.

Όλη η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας περιγράφεται στην παραπάνω μνημονευθείσα Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού, η οποία έχει αναρτηθεί στο site του Ξ.Ε.Ε.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ