Όροι και περιορισμοί δόμησης

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • ΠΔ της 20.01.88 «Τροποποίηση του από 06.10. 1978 Π.Δ/τος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών» (ΦΕΚ 61 Δ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ.18 παράγρ.3 του Ν.2919/01 «Σύνδεση της έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128 Α) και συμπληρώθηκε με το άρθρ.41 παράγρ.7 του Ν.3105/03 «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α).
 • Π.Δ/μα της 30.06.91 «Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων σε γήπεδα εκτός σχεδίων πόλεως και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 καθώς και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων καθορισθέντων βάσει του από 24.04.1985 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 181 Δ), ως ισχύει, των νήσων Κρήτης, Ρόδου, Κέρκυρας καθώς και του Νομού Χαλκιδικής» (ΦΕΚ 474 Δ) και άρθρ.50 του Ν.3498/06 «Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 230 Α)
 • Άρθρ. 49 του Ν.3498/06 «Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 230 Α)
 • Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξίας και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138 Β 2009)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • PDF Icon
  Νόμος 3498/2006

  Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Προεδρικό διάταγμα 6-17/10/1978

  Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών

  Κατεβάστε το αρχείο