Ιδρυση και Αδειοδότηση Τουριστικών Εγκαταστάσεων

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  • Άρθρο 3 του Ν. 2160/93 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ