Τουριστικά Καταλύματα Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους. Ρόλος, Προοπτικές, Μέτρα

Η μελέτη αυτή είναι η δεύτερη που εκπονείται από το ΙΤΕΠ με αντικείμενο διερεύνησης τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του ελληνικού τουριστικού καταλυματικού δυναμικού. Η πρώτη μελέτη (2000) αξιοποίησε στοιχεία έρευνας πεδίου, προκειμένου να αναδείξει χαρακτηριστικά προβλήματα του σχετικού υποκλάδου, που δυνητικώς επηρεάζουν το μέλλον αυτού.

Η παρούσα μελέτη προσεγγίζει κάπως μακροσκοπικά το αντικείμενο. Επικεντρώνει ευθέως την κατεύθυνση των αναζητήσεων στην πιθανή μακροπρόθεσμη προοπτική των μικρομεσαίων καταλυματικών μονάδων του τουριστικού κλάδου, όπως αυτή αναδύεται από τα μακροοικονομικά–διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του κλάδου. Με σημείο αναφοράς το μέσο μέγεθος των μονάδων, το μερίδιο των διαφόρων κατηγοριών και την περιφερειακή συγκέντρωση, γίνεται προσπάθεια να συναχθεί εμμέσως ο βαθμός διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Παράλληλα, επιχειρείται σύγκριση με τις ανταγωνίστριες χώρες σε μια προσπάθεια συναγωγής προτάσεων πολιτικής ικανών να απομακρύνουν την προοπτική από την κατάσταση απλής επιβίωσης σε κατάσταση ταχείας και διατηρήσιμης ανάπτυξης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Κεφάλαιο 1. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

1.1. Η Λειτουργία της Επιχειρήσεως

1.2. Η Ανάπτυξη της Επιχειρήσεως

1.3. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

1.4. Η Σπουδαιότητα των ΜΜΕ

1.5. Οι Ελληνικές ΜΜΕ

Παράρτημα Κεφ. 1. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ)
Ετους 2005

Κεφάλαιο 2. Οι ΜΜΕ με Ιδιαίτερη Έμφαση στις Ξενοδοχειακές: Ανταγωνιστικότητα, Αποτελεσματικότητα, Βιωσιμότητα. Ενδείξεις από την Εμπειρική Πραγματικότητα

2.1. Εισαγωγικά

2.2. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Συμβατικό Μέγεθος

2.3. Η Σπουδαιότητα των ΜΜΕ: Εμπειρικές Ενδείξεις

2.4. Κλάδοι στους οποίους οι ΜΜΕ Εμφανίζονται με Μεγαλύτερη Συχνότητα

2.5. Μέγεθος και Αποτελεσματικότητα

2.6. Άλλοι Παράγοντες Προσδιοριστικοί της Ανταγωνιστικότητας και Βιωσιμότητα
των ΜΜΕ (HoReCa)

2.7. ΜΜΕ: (1) Προβλήματα και Αβεβαιότητες

2.8. ΜΜΕ: (2) Προβλήματα, Αβεβαιότητες και Πλεονεκτήματα

2.9. Σύνοψη των Βασικών Χαρακτηριστικών των ΜΜΕ

Κεφάλαιο 3. Παραγωγικό Δυναμικό Καταλυμάτων: Χαρακτηριστικά

3.1. Εισαγωγικά

3.2. Αριθμός Ξενοδοχειακών Εκμεταλλεύσεων, Δωματίων και Κλινών:
Κατανομή και Αξιολόγηση

3.3. Ενοικιαζόμενα Δωμάτια και Διαμερίσματα

3.4. Διαχρονική Μεταβολή του Μεγέθους και της Δομής του Καταλυματικού Δυναμικού

Παράρτημα Κεφ. 3: Κατανομή Ξενοδοχειακού Δυναμικού Ελλάδας 2004 – Πίνακες

Κεφάλαιο 4. Περιφερειακή Κατανομή του Καταλυματικού Δυναμικού

4.1. Εισαγωγή

4.2. Περιφερειακή Κατανομή και Χαρακτηριστικά του Ξενοδοχειακού Δυναμικού

4.3. Περιφερειακή Κατανομή και Χαρακτηριστικά του Συνολικού Καταλυματικού
Δυναμικού

4.4. Περιφερειακή Κατανομή Διανυκτερεύσεων

4.5 Επανεκτίμηση της Περιφερειακής Κατανομής των Διανυκτερεύσεων

4.6. Αποτελεσματικότητα της Καταλυματικής Υποδομής

Κεφάλαιο 5. Καταλυματικό Δυναμικό Ανταγωνιστριών Χωρών: Συγκριτική Ανάλυση

5.1. Εισαγωγή

5.2. Καταλυματικό Δυναμικό Ανταγωνιστριών Χωρών

5.3. Σύγκριση – Αξιολόγηση

5.4. Ο Ελληνικός Τουριστικός Προορισμός είναι πράγματι Ακριβός;

Κεφάλαιο 6. Χρηματοδοτικές Συνθήκες: Μείζον Εμπόδιο Αναπτύξεως των ΜΜΕ – Τουριστικών και μη

6.1. Διεθνής Εμπειρία: Βραχεία Επισκόπηση Βιβλιογραφίας με Εμπειρικό Περιεχόμενο

6.2. Η Ελληνική Εμπειρία

6.3. Τραπεζική και Κρατική Χρηματοδότηση των ΜΜΞΕ

6.4. Σύνοψη Συμπερασμάτων

Παράρτημα Κεφ. 6: Κατανομή Χρέους Ξενοδοχείων – Πίνακες

Κεφάλαιο 7. Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα – Προτάσεις Πολιτικής

7.1. Εισαγωγικά

7.2. Ισχυρά και Αδύνατα Σημεία των ΜΜΕ

7.3. Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Καταλυματικού Δυναμικού

7.4. Σύγκριση με τις Κύριες Ανταγωνίστριες Χώρες

7.5. Χρηματοδοτικές Συνθήκες

7.6. Ανακεφαλαίωση και Κατευθύνσεις Πολιτικής όσον αφορά στο
Καταλυματικό Δυναμικό

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Παναγιώτης Γ. Παυλόπουλος (Η μελέτη αυτή είναι διαθέσιμη και σε έντυπη μορφή με κόστος 15,00 €)

Δείτε τον πρόλογο παρακάτω:


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ