Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων & Παραρτήματα της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών & Μεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής & της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση, τον εμπλουτισμό και την πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ