Πολεμικό Ναυτικό – Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την μίσθωση δωματίων ξενοδοχείου για το έτος 2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Βάσει Τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης, με Αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Μίσθωσης Δωματίων Ξενοδοχείων, προς Kάλυψη Aναγκών Παραθερισμού εν Ενεργεία Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών του Π.Ν., κατά το Έτος 2020, Εκτιμώμενης Αξίας Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ
(60.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και φόρου διαμονής της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Ν.4389/16, άνευ Φ.Π.Α.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ