Κατεπείγουσα ανακοίνωση για τα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας που εξαιρούνται από την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας

Μετά από ενημέρωση από το υπουργείο τουρισμού είναι απαραίτητο  όσα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας  υπάγονται στις  εξαιρέσεις από την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας να ενημερώσουν αμέσως  με email  τις περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού (ΠΥΤ)  στις οποίες ανήκουν, αναφέροντας τον λόγο  εξαίρεσης τους, προκειμένου να  ενταχθούν ονομαστικά στον κατάλογο των ξενοδοχείων που εξαιρούνται και να επιτραπεί η λειτουργία τους.   Διαφορετικά   θα πρέπει να κλείσουν.

Πατήστε εδώ με τα email των ΠΥΤ

οι  κατηγορίες των εξαιρέσεων, σύμφωνα με το άρθρο μόνο παρ. 4 της σχετικής απόφασης (ΦΕΚ 987 β’ 22/03/2020) για την επιβολή  του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας  τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας,  είναι οι παρακάτω:

«4. Είναι δυνατόν να εξαιρεθούν περαιτέρω από την απαγόρευση λειτουργίας της παρ. 1 τουριστικά καταλύματα, η συνέχιση της λειτουργίας των οποίων είναι απολύτως αναγκαία για τη στέγαση

(α) προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας,

(β) πάσης φύσεως ιατρικού, νοσηλευτικού ή υγειονομικού προσωπικού,

(γ) προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών,

(δ) προσώπων που έχουν πληγεί λόγω φυσικών καταστροφών,

(ε) προσφύγων ή αιτούντων άσυλο,

(στ) φοιτητών των Α.Ε.Ι. και αλλοδαπών επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι στεγάζονται με φροντίδα των Α.Ε.Ι. ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποδεδειγμένα δεν δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία στην ημεδαπή,

(ζ) εκπαιδευτικών, μονίμων ή αναπληρωτών, που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες εκτός του δήμου της μόνιμης κατοικίας τους και διαμένουν ήδη σε τουριστικά καταλύματα για τον σκοπό αυτό.

Από την απαγόρευση εξαιρούνται, επίσης, τουριστικά καταλύματα, η συνέχιση της λειτουργίας των οποίων είναι αναγκαία για ειδικούς επιτακτικούς λόγους που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.»


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ