Υποχρέωση των εργαζομένων στα ξενοδοχεία και κάμπινγκ για διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2016/15.05.2021 η ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30310 και τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/18.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊόCOVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 1588), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28501/7.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1871)», σύμφωνα με την οποία εντάσσονται   στον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο μια φορά εβδομαδιαίως οι εργαζόμενοι σε εργοδότες  με επιχειρηματική δραστηριότητα στους ΚΑΔ  των ξενοδοχείων και των κάμπινγκ .

Η διαδικασία περιγράφεται  στην ΚΥΑ  με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24525 ΦΕΚ Β’ 1588/19.04.2021  «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία», την οποία σας επισυνάπτουμε.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ