Τροποποίηση ΚΥΑ για το μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 856/5.3.2021 η ΚΥΑ με Αριθμ. οικ.10238/329  και τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/ 13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β’ 2274), όπως ισχύει».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ