ΚΑΔ -Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων

Σας αποστέλλουμε το ΦΕΚ  Β’   959/11.03.2021, στο οποίο  δημοσιεύθηκε η  με Αριθμ. Α.1051  Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31)».

Στην παραπάνω Απόφαση καθορίζονται οι ΚΑΔ  για την εφαρμογή της ρύθμισης που προβλέπει   την αναστολή λήξης από την 1η.3.2021 και μέχρι την 31η.3.2021 των προθεσμιών  λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ