Τιμές και πληρότητες στα Ξενοδοχεία της Αθήνας - Μέσες τιμές ξενοδοχείων Αθήνας ανά κατηγορία το Μάιο του 2009 και του 2010

Πίνακες με τα κυριότερα συμπεράσματα έρευνας πεδίου του ΙΤΕΠ για τις επιπτώσεις της υποβάθμισης του κέντρου της Αθήνας στον τουρισμό της περιοχής.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ