Ρυθμίσεις Οφειλών

Αγαπητά μέλη σας ενημερώνουμε ότι στον τελευταίο νόμο  4738/27.10.2020 για την “Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις” , που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 207  Α’,  περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων μια σειρά από διατάξεις για τη ρύθμιση των οφειλών ( άρθρο 289 και επόμενα), καθώς και λοιπές ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα οι τίτλοι των εν λόγω άρθρων έχουν ως εξής:

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

Άρθρο 289 Ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 290 Παράταση καταβολής δόσεων ρυθμίσεων για τους πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 291 Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 και των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019

Άρθρο 292 Παροχή δεύτερης ευκαιρίας για απωλεσθείσες φορολογικές ρυθμίσεις

Άρθρο 293 Ρυθμίσεις οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και λοιπές συνοδευτικές διατάξεις για την εφαρμογή τους

’Αρθρο 294 Προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή και παροχής εγγύησης, διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας – Αναστολή εφαρμογής της περ. γ΄ της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013

Άρθρο 295 Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC»

Άρθρο 297 Ρυθμίσεις για την καταβολή έκδοσης διαταγών πληρωμής και την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ