Ρυθμίσεις για Υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο-Επίδομα εορτών Πάσχα-Παράταση μισθώσεων-Συνεισφορά Δημοσίου για αποπληρωμή δανείων-Αναστολή λήξης αξιογράφων- Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών κ.α.

Σας ενημερώνουμε  για μια σειρά από ρυθμίσεις , που εντάχθηκαν  στο Ν.4790/2021( ΦΕΚ Α’48/31.3.2021) και αφορούν μέτρα ανακούφισης των επιχειρήσεων από τις συνέπειες της πανδημίας .

Συγκεκριμένα οι διατάξεις  που ενδιαφέρουν τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι οι εξής :

ΜΕΡΟΣ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 46: Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος για τον κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο 47: Επίδομα εορτών Πάσχα 2021 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας

Άρθρο 48: Παράταση μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 64: Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

Άρθρο 65: Ορισμοί

Άρθρο 66: Προσδιορισμός αξίας περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 67: Ηλεκτρονική πλατφόρμα

Άρθρο 68: Υποβολή αίτησης

Άρθρο 69: Έγκριση αίτησης

Άρθρο 70: Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του δημοσίου

Άρθρο 71: Ύψος συνεισφοράς του δημοσίου – Σώρευση – Χρονικό διάστημα καταβολής

Άρθρο 72: Υποχρεώσεις οφειλέτη

Άρθρο 73: Διακοπή καταβολής συνεισφοράς δημοσίου και αναδρομική έκπτωση

Άρθρο 74: Αχρεωστήτως καταβληθέντα – Αναδρομικότητα πληρωμών

Άρθρο 75: Παροχή στοιχείων

Άρθρο 76: Διενέργεια ελέγχων

Άρθρο 77: Υποχρέωση διαφάνειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 78: Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 89: Χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων

Άρθρο 91: Παράταση προθεσμίας για την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς ΟΤΑ α’ βαθμού

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 105: Παράταση μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ – Τροποποίηση άρθρου 40 ν.4778/2021

Άρθρο 106: Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα–Τροποποίηση παρ. 2, 4, 6 άρθρου 123 ν. 4714/2020

Άρθρο 107: Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τουριστικά καταλύματα δωδεκάμηνης διάρκειας -Τροποποίηση παρ. 1α και 2 άρθρου 123Α ν. 4714/2020

ΜΕΡΟΣ Ζ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 111: Παράταση της διάρκειας των επαγγελματικών μισθώσεων

ΜΕΡΟΣ Ι΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 120: Ορισμός διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης συμμόρφωσης τουριστικών επιχειρήσεων με τα πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου

Άρθρο 121 : Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων έτους 2021 για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ