Ρωσικός Εξερχόμενος Τουρισμός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η μελέτη προσεγγίζει το ζήτημα του ρωσικού τουρισμού με προσοχή και διαλαμβάνει σκέψεις και ιδέες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, ώστε η ομόθρησκη Ελλάδα να αποτελέσει βαθμιαίως επιθυμητό και προτιμώμενο τουριστικό προορισμό, τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με ανταγωνίστριες χώρες, οι οποίες ούτε παραδοσιακές “συγγενικές” σχέσεις διαθέτουν με την μεγάλη αυτή χώρα, αλλ’ ούτε πολιτισμικά στοιχεία ανταγωνιστικά προς τα ελληνικά διαθέτουν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος – Εισαγωγή: Σκοπός της Μελέτης

Κεφάλαιο 1. Εξελίξεις της Ρωσικής Οικονομίας
1.1. Γεωγραφία
1.2. Πληθυσμιακές Εξελίξεις
1.3. Εξελίξεις στο Εθνικό Εισόδημα και το Ισοζύγιο Εξωτερικών Πληρωμών
1.4. Αγοραστική Δύναμη των Ρώσων Καταναλωτών
1.5. Εργασιακές Σχέσεις και Θεσμοθετημένος Χρόνος Διακοπών στη Ρωσία
1.6. Παράγοντες που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη και τον εξερχόμενο τουρισμό
1.7. Το Πρόβλημα της Αναδιοργάνωσης του Ρωσικού Τραπεζικού Συστήματος
1.8. Το Πολιτικό Πρόβλημα
1.9. Συμπερασματικές Παρατηρήσεις Πρώτου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 2. Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης για Τουρισμό Εκτός Χώρας
των Ρώσων Πολιτών
2.1. Εισαγωγή
2.2. Στατιστικά στοιχεία εξερχόμενου Ρωσικού τουρισμού
2.3. Προσδιοριστικοί Παράγοντες του Εξερχόμενου Ρωσικού Τουρισμού
2.4. Αξιοποίηση Ερευνητικών Ευρημάτων από άλλες Χώρες
2.5. Εκτίμηση (Πρόβλεψη) του Συνολικού Εξερχόμενου Ρωσικού Τουρισμού (αδιακρίτως χώρας
προορισμού) για την Περίοδο 2002/2009
2.6. Συμπερασματικές Παρατηρήσεις Δευτέρου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 3. Χώρες προς τις οποίες Κατευθύνονται οι Ρώσοι Τουρίστες
3.1. Εισαγωγή
3.2. Μεσογειακές Χώρες και Ρωσικός Τουρισμός
3.3. Συμπερασματικές Παρατηρήσεις Τρίτου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 4. Συντελεστές Ανταγωνιστικότητας μεταξύ Ελλάδας και Ορισμένων
Μεσογειακών Χωρών στην Προσέλκυση Ρώσων Τoυριστών
4.1. Εισαγωγή
4.2. Παράγοντες Ανταγωνιστικότητας μεταξύ Ελλάδας και Μεσογειακών Χωρών στην
Προσέλκυση Ρωσικού Τουρισμού

Κεφάλαιο 5. Εισερχόμενος Τουρισμός στη Ρωσία και η Επίδρασή του
στον Εξερχόμενο Τουρισμό
5.1. Εισαγωγή
5.2. Υποδομή για Εισερχόμενο Τουρισμό
5.3. Χώρες από τις οποίες Προέρχονται οι Εισερχόμενο Τουρίστες
5.4. Επίδραση του Εισερχόμενου Τουρισμού στον Εξερχόμενο Ρωσικό Τουρισμό
5.5. Άλλα Είδη Ρωσικού Τουρισμού με Συγκριτικό Πλεονέκτημα για την Ελλάδα
5.6. Συμπερασματικές Παρατηρήσεις Πέμπτου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 6. Οικονομικές Περιφέρειες της Ρωσίας και η Σημασία τους για την Προσέλκυση
Ρώσων Τουριστών
6.1. Εισαγωγή
6.2. Αναλυτική Παρουσίαση
6.3. Συμπερασματικές Παρατηρήσεις Έκτου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 7. Δημιουργία Συνθηκών Προώθησης του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος
στη Ρωσική Αγορά
7.1. Το Marketing του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος
7.2. Επίλυση του Προβλήματος της Βίζας
7.3. Προσέλκυση Θρησκευτικού Τουρισμού από τη Ρωσία
7.4. Δημιουργία Ελληνικών Γραφείων Tour Operation στη Ρωσία
7.5. Οργάνωση Ενημερωτικών (εκπαιδευτικών) Σεμιναρίων
7.6. Οργάνωση Παιδικών Κατασκηνώσεων για Ρώσους Μαθητές
7.7. Συμπερασματικές Παρατηρήσεις Έβδομου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 8. Γενικά Συμπεράσματα και Προτάσεις Πολιτικής για την Προσέλκυση
Ρωσικού Τουρισμού
8.1. Γενικά Συμπεράσματα
8.2. Προτάσεις Πολιτικής

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γεώργιος Κάτσος (Εξαντλημένη. Διαθέσιμη μόνο σε ηλεκτρονική μορφή).

 

Δείτε τον πρόλογο παρακάτω:


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ