Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας- Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω Αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων   με Αριθμ. 49758 (ΦΕΚ Β’ 2668/31.05.2022)

  • «Α. Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
  • Β. Tροποποίηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Β΄3520).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ