Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2021 των σπουδαστών ΑΣΤΕ και των καταρτιζομένων των ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση Υφυπουργού Τουρισμού με αριθμ. 2370/10.2.2021 και τίτλο  “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2021 των καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού.”

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις επιχειρήσεις, ορίζεται η Δευτέρα 12.4.2021.

Συνημμένα επίσης θα βρείτε  τα συνοδευτικά της πρόσκλησης (Παραρτήματα Ι-ΙΙ-ΙΙΙ) και τα υποδείγματα (1 και 2) της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.

Η πρόσκληση θα βρίσκεται αναρτημένη και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού: www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr .

 

 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ