Παράταση δόσεων ασφαλιστικών εισφορών-Τροποποίηση πλαισίου Μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ-Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις :

  • ΚΥΑ με Αριθμ. οικ.24449  (ΦΕΚ Β’1794/29.04.2021) με τίτλο «Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19»
  • ΚΥΑ με Αριθμ. 24064 (ΦΕΚ Β’ 1796/29.04.2021) με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 23103/478/ 13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β’  2274).
  • ΚΥΑ με Αριθμ. 51872 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ Β΄1798/29,04.2021)  με τίτλο « Τροποποίηση της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου  θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε  με τις υπό στοιχείων 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄ 2198), 66404ΕΞ2020/29-06-2020 (Β΄ 2697) και 77616ΕΞ2020/16-07-2020 (Β΄ 3072) όμοιες».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ