Νέες φορολογικές, ασφαλιστικές και εργασιακές ρυθμίσεις

Σας  αποστέλλουμε  το Ν. 4764/2020  (ΦΕΚ Α 256/23.12.20) με τίτλο «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Σας εφιστούμε την προσοχή στα  παρακάτω άρθρα του νόμου:

 • Άρθρο 71

Άδεια απουσίας εργαζομένου προς τον σκοπό συμμετοχής σε έλεγχο κατά του κορωνοϊούCOVID-19

 • Άρθρο 76

Επέκταση της ρύθμισης περί μη επιβολής προστίμων σε εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9)

 • Άρθρο 77

Απόσυρση ταμειακών μηχανών – Φ.Η.Μ.

 • Άρθρο 82

Πρόγραμμα «Γέφυρα» – Έγκριση αίτησης -Τροποποίηση του άρθρου 76 του ν. 4714/2020

 • Άρθρο 83

Μετάθεση έναρξης ισχύος για ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας – Τροποποίηση των άρθρων 263, 265 και 308

του ν. 4738/2020 (Α΄207)

 • Άρθρο 96

Λειτουργία κατά τις Κυριακές – Τροποποίηση του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966 (Α΄ 790)

 • Άρθρο 109

Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισηςασφαλιστικών οφειλών – Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4756/2020

 • Άρθρο 110

Διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2021 – Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013

 • Άρθρο 112

Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

 • Άρθρο 115

Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020

 • Άρθρο 116

Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά, επισιτιστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα

 • Άρθρο 117

Κυρώσεις σε εργοδότη που λαμβάνει ποσό αποζημίωσης ειδικού σκοπού από εργαζόμενο

 • Άρθρο 118

Χρήση των νέων τεχνολογιών για τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων και Αρχαιρεσιών

 • Άρθρο 127

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και την ανάκτηση του ακτοπλοϊκού δικτύο

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 • Άρθρο 130

Παράταση απαλλαγής των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού από τη φορολογία εισοδήματος – Τροποποίηση της περ. ιη) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013

 • Άρθρο 131

Παράταση και αποπληρωμή των παρόχων προγράμματος «Τουρισμός για όλους»

 

ΜΕΡΟΣ ΙΓ΄ ΕΚΤΑΚΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 • Άρθρα 165-173 για ρυθμίσεις προς ΟΤΑ α’ βαθμού ( οφειλές και δηλώσεις για τον καθορισμό της επιφάνειας ή της χρήσης του ακινήτου)

 

ΜΕΡΟΣ ΙΕ΄ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Άρθρο 190

Ρυθμίσεις για τα κατ’ εξαίρεση λειτουργούντα τουριστικά καταλύματα για λόγους δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο αντιμετώπισης τουκινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

 • Άρθρο 191

Μείωση οικονομικού ανταλλάγματος σε πληττόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρους ζώνης λιμένα


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ