Μεταβατικές διατάξεις για τους ναυαγοσώστες κολυμβητικής δεξαμενής

Μετά την τελευταία τροποποίηση της διάταξης περί ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής στο Ν.4926/2022 (ΦΕΚ Α’82), εκδόθηκε νέα ΚΥΑ με Αριθμ.10399 (ΦΕΚ Β’2621/30.05.2022), που αντικαθιστά την προηγούμενη με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’  αρ. 10586/15.06.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Τουρισμού και Υγείας «Όροι και προϋποθέσεις εκπαίδευσης ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής, διαδικασία εξέτασης υποψηφίων ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής, συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων, υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων» (Β’ 2654)».

Εφιστούμε την προσοχή σας  στις παρακάτω μεταβατικές διατάξεις:

                                                                                                                                                               Άρθρο 9

                                                                                                                                                  Μεταβατικές διατάξεις

  1. 1. Για τα καταλύματα με λιγότερα από πενήντα (50) δωμάτια ή με βάθος κολυμβητικής δεξαμενής μικρότερο από ενάμιση (1,5) μ., καθώς και για κολυμβητικές δεξαμενές που βρίσκονται σε κήπους ταράτσας (roof garden) τουριστικών καταλυμάτων και για τις εσωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές και μέχρι την 12.2022, το φυσικό πρόσωπο που εκτελεί χρέη ναυαγοσώστη δύναται να βρίσκεται σε ετοιμότητα εντός του τουριστικού καταλύματος, με δυνατότητα άμεσης επέμβασης, κατά τις ώρες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής και καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του.
  2. Ειδικά για τρέχον έτος και έως και την 31.12.2022, οι υπόχρεοι του άρθρου 5 δύνανται να προσλαμβάνουν ναυαγοσώστη, ο οποίος διαθέτει βεβαίωση σε ισχύ, παρακολούθησης προγράμματος θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ναυαγοσώστη πισίνας από σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφόσον προσκομίσει επιπλέον σχετική πιστοποίηση από την ίδια τη σχολή ότι είχε υποβληθεί, κατά τον χρόνο έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης, επιτυχώς σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. Δεν γίνονται δεκτές βεβαιώσεις που έχουν χορηγηθεί πριν την 01.01.2020.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ