Μείωση μισθωμάτων-αναστολή προθεσμιών αξιογράφων-επιδότηση παγίων δαπανών

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο Ν. 4772/2021 στο ΦΕΚ Α’17/5.2.2021, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και  μια σειρά από διατάξεις ελάφρυνσης των επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της πανδημίας . Συγκεκριμένα στα παρακάτω κεφάλαια προβλέπονται οι εξής ρυθμίσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

  • Άρθρο 26: Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων
  • Άρθρο 27: Στήριξη των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων – Τροποποίηση της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 και της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020
  • Άρθρο 28: Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

  • Άρθρο 29: Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ