ΚΥΑ για ναυαγοσώστες κολυμβητικής δεξαμενής σε τουριστικά καταλύματα-Αναστολή εφαρμογής για 1 έτος- Υποχρέωση διάθεσης φαρμακείου από 1.08.2021

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η  Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού με Αριθμ. 10586 (ΦΕΚ Β’2654/18.06.2021) και τίτλο « Όροι και προϋποθέσεις εκπαίδευσης ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής, διαδικασία εξέτασης υποψηφίων ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής, συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων, υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων».

Η εν λόγω ΚΥΑ αναφέρεται διεξοδικά στις υποχρεώσεις  των τουριστικών καταλυμάτων ως εξής :

  • απασχόληση ενός τουλάχιστον ναυαγοσώστη, που είναι απόφοιτος Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης με βεβαίωση σε ισχύ επιτυχούς  συμμετοχής  στις εξετάσεις με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ ή διαθέτει άδεια  ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή .
  • φαρμακείο σε προσβάσιμη θέση με αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού του  . Εξαιρούνται της υποχρέωσης  αυτού  του φαρμακείου τα καταλύματα έως  και 20 κλινών
  • φορητό φαρμακείο με αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού του
  • ειδικό εξοπλισμό του ναυαγοσώστη
  • στα καταλύματα άνω των 50 κλινών και με βάθος μιας τουλάχιστον δεξαμενής πάνω από 1,5 μ, ο ναυαγοσώστης είναι αποκλειστικής απασχόλησης
  • στα καταλύματα κάτω των 50 κλινών ή με βάθος δεξαμενής κάτω από 1,5 μ. , ο ναυαγοσώστης είναι σε ετοιμότητα  εντός του καταλύματος

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

  1. Από την έκδοση της παρούσας και για ένα έτος, η εκπαίδευση του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 5 συνεχίζει να διέπεται αποκλειστικά από τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση της παρούσας υγειονομικές διατάξεις. Επομένως,για ένα έτος από την έκδοση της παρούσας, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 2022,  δεν εφαρμόζεται η διάταξη της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 5., που αναφέρεται στην απασχόληση ναυαγοσώστη με τα παραπάνω προσόντα.
  2. Η υποχρέωση διάθεσης φαρμακείου, σύμφωνα με το άρθρο 7, άρχεται από την 01.08.2021. Εξαιρούνται τα καταλύματα δυναμικότητας έως και  20 κλινών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ