ΚΑΔ για αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων από 1/4/2021 μέχρι 30/4/2021

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. Α.1088 (ΦΕΚ Β’1587/19.04.2021)  και  τίτλο  «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’ 48)»


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ