Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ

Σας αποστέλλουμε την  υπ’ αριθμ. 53345/Δ1. 15956 Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίαςκαι Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ