Επιστρεπτέα προκαταβολή Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020- Αναστολή συμβάσεων εργασίας Ιανουαρίου- Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση των παρακάτω Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων :

  • ΚΥΑ με Αριθμ. ΓΔΟΥ 19 (ΦΕΚ Β’236/25.1.2021) και θέμα «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σεεπιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020».
  • ΚΥΑ με Αριθμ. οικ. 3208/108 (ΦΕΚ Β’234/26.1.2021) και θέμα «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο».
  • ΚΥΑ με  Αριθμ. οικ.3297/110 (ΦΕΚ Β’240/25.1.2021) και θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β΄ 2274), όπως ισχύει».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ