Ερωτηματολόγιο ΑΑΔΕ για την έκδοση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας

Αγαπητά Μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι η ΑΑΔΕ ξεκίνησε διαδικασία αξιολόγησης και αναμόρφωσης του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την  έκδοση του  αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. Στοχεύοντας  στην καταγραφή των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι φορολογούμενοι για την έκδοση  φορολογικής  ενημερότητας , έχει συντάξει  ένα ερωτηματολόγιο, μέσα από το οποίο κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί ανώνυμα να καταγράψει τις εμπειρίες, τα προβλήματα καθώς και τις προτάσεις του για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο της ΑΑΔΕ  μέχρι 11.01.2022.

Πατήστε  εδώ για να το δείτε.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ