Τροποποιήσεις των ΚΥΑ για την ένταξη εργαζομένων στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και την επιδότηση παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω τροποποιητικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις:

  • ΚΥΑ   με  αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 (ΦΕΚ B’ 6323/30.12.2021)  και τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β’ 2274), σύμφωνα με την οποία για τους μήνες Ιανουάριο 2022 έως και Μάρτιο 2022 εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» οι εργαζόμενοι, που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης κατά την 31/10/2021 σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος κεφαλαίου και κάνουν χρήση του Μηχανισμού.
  • ΚΥΑ  με αριθμ.ΓΔΟΥ 1078 (ΦΕΚ B’ 6367/31.12.2021) και τίτλο « Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3354).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ